Träningar – ledarskap

Ledarskap - ISL Institute

Att vara chef

Syfte

Att verka som en uppgradering av själva chefskapet och vad som ligger bakom framgångs-rik ledning. Huvudinriktningen är att ge underlag för ett högt deltagande hos medarbetarna och därmed stärkt konkurrenskraft.

Innehåll:

 • Krav och förväntningar på chefer
 • Struktur för att bygga och utveckla sin ledningsgrupp
 • Effektiv målstyrning och samordning
 • Faktorer som påverkar mänskligt beteende
 • Ett framgångsrikt genomföra förändringar
 • Attityders och förväntningars betydelse för framgångsrika prestationer
 • Praktiska regler för framgångsrikt ledarskap

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till chefer i verkställande ledning.

Upplägg:
3 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1 och 2.

Personlig ledarprofil

Syfte

Att ge ett underlag för att stärka egen ledarprofil, öka genomslagskraften samt bättre förstå/lära känna sig själv och sina medarbetare i olika situationer.

Innehåll:

 • Egna och andras reaktioner inför olika situationer
 • Kunskap om olika stiltyper
 • Framtagande av egen stiltyp
 • Stilkonflikter och stilväxling
 • Stresshantering
 • Handlingsprogram för utveckling av den egna ledarprofilen
 • Mental träning för att på sikt nå önskade resultat

Målgrupp:
Konferensen vänder sig främst till deltagare som tidigare gått konferensen AVC eller ”Ledarskap – att leda och samordna”.

Upplägg:
2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1.
Max 12 deltagare.

Ledarskap – att leda och samordna

Syfte

Att ge chefer och ledare kunskaper om hur man bygger, leder och utvecklar högpresterande grupper. Att få kunskaper hur man med målinriktat och medvetet ledarskap kan få ut mer av varje medarbetare.

Innehåll:

 • Krav och förväntningar på ledare
 • Effektiv målstyrning
 • Struktur för att bygga och utveckla framgångsrika grupper
 • Faktorer som påverkar mänskligt beteende
 • Attityders och förväntningars betydelse för framgångsrika prestationer
 • Coaching och återkoppling
 • Att framgångsrikt genomföra förändringar
 • Introduktion av nya medarbetare
 • Personalutvecklingssamtal
 • Praktiska regler för ett framgångsrikt ledarskap

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till alla i personalledande befattning (funktions-/enhets-/linjeansvarig).

Upplägg:
2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1.

Professionellt framträdande

Syfte
Att ge deltagarna en förbättrad säkerhet och ett ökat genomslag vid egna presentationer inför olika grupper såväl internt som externt.

Innehåll:

 • Egna förberedelser
 • Mål och delmål med presentationen
 • Uppläggning och anpassning av budskapet
 • Presentationer med genomslagskraft
 • Kroppsspråkets betydelse för det personliga genomslaget
 • Röst och retorik
 • Att hantera hjälpmedel
 • Aktiv träning inför grupp

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till chefer, säljare, projektledare eller andra personer som regelbundet gör eller kommer att presentera inför grupper.

Upplägg:
2 dagar, inklusive kvällsarbete dag 1. Max 10 deltagare, ej videoinspelning.

Regler för framgångsrikt ledarskap

Syfte
Att öka kunskapen om vad som gör chefer till ledare – som människor vill bli ledda av.

Innehåll:

 • Genomgång av 10 regler för ledarskap som gör att man ökar sitt genomslag som chef/ledare.

Målgrupp:
Alla personer i personalledande befattning.

Upplägg:
Seminariet genomförs on-line – live. Det beräknas hålla på i ca 30–60 minuter vid tre tillfällen. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor.

Tänkandets Makt

Syfte
Att öka kunskapen hur vårt tänkande påverkar våra resultat. Att bli en bättre på att tillämpa mental träning i sitt dagliga arbete och liv.

Innehåll:

 • Sambandet mellan attityd och resultat
 • Faktorer som motiverar och driver oss framåt
 • Egna målbilder
 • Programmering av egen inställning

Målgrupp:
Ledningsgrupp, chefer, nyckelpersoner och övriga medarbetare inom organisationen, beroende på kartläggningens inriktning.

Upplägg:
Seminariet genomförs on-line – live. Det beräknas hålla på i ca 30–60 minuter. Deltagarna har möjligheter under seminariets gång att ställa frågor via en chat, så att man direkt får svar på sina frågor.