Träningar – verksamhetsidé

Verksamhetsidé - ISL Institute

Totaleffektivitet

Totaleffektivitet är ett begrepp som alltmer används vid översyn och planering av ett företags framgångsfaktorer. Hög totaleffektivitet innebär hög grad av måluppfyllelse, där målen är prioriterade utifrån en målinventering, som baseras på en genomarbetad verksamhetsidé med en korrekt grundtro.

Att planera för hög totaleffektivitet handlar om att ständigt pröva sin grundtro samt, utifrån konkurrensvillkor, förbättra såväl yttre som inre effektivitet.

Syfte
Att väcka tankar och ge idéer om hur olika val/inriktningar i verksamhetsidén påverkar företagets totaleffektivitet.

Innehåll:
 • Grundtro - idé om affärsmöjlighet
 • Strategiska inriktningar
 • Företagets yttre och inre effektivitet
 • Målplaneringsprocessen – inventering och prioritering av inriktningar

Målgrupp:
VD, medlemmar i ledningsgrupper, ansvariga för organisationsutveckling samt styrelseledamöter.

Målplanering och samordning

Syfte
Att ge ledningsgruppen en struktur för hur man utifrån sin verksamhetsidé omsätter visioner i konkret handling. Detta genom att ge effektiva medel för att planering, samordning och kontroll av verksamheten.

Innehåll:
 • Organisationen ur en målstyrningssynvinkel
 • Samordningsgrupper
 • Målplaneringsprocessen – inventering och prioritering av inriktningar
 • Målstyrning och samordning
 • Drivning av samordningsmöten

Målgrupp:
VD, medlemmar i ledningsgrupper, ansvariga för organisationsutveckling samt styrelseledamöter.

Profilering och förankring

Syfte
Att utifrån sin verksamhetsidé, arbeta fram en slagkraftig profilering för att kunna lansera och förankra företagets visioner, värderingar och mål.

Innehåll:
 • Vår väg till framgång
 • Värderingar som är kopplade till vår Totaleffektivitet
 • Målplaneringsprocessen – inventering och prioritering av inriktningar
 • Att lansera och förankra verksamhetsidén.

Målgrupp:
VD,medlemmar i ledningsgruppen

Ledningsteam

Syfte
Att ge kunskap och strukturer för att etablera och utveckla ett effektivt ledningsteam.

Innehåll:
 • Formulering av syfte
 • Fördelning av roller och ansvar
 • Samordning inom och utanför teamet
 • Effektiva möten
 • Utvärdering av teamet och dess prestationer
 • Målstyrning

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till VD och hans/hennes ledningsgrupp i medelstora och mindre företag eller egna resultatenheter.

Upplägg:
Konferensen är upplagd som en endags arbetskonferens där ledningsgruppen arbetar utifrån sin egen situation. Max 10 personer.

Marknadsidé

Syfte
Att ge fördjupade kunskaper samt struktur kring marknadsprocessen, hur omvandla strategi-/verksamhetsidé till praktiskt marknadsarbete.

Innehåll:
 • Grundläggande principer för konceptuell försäljning
 • Konsekvenser för säljandet utifrån företagets mervärden
 • Det strategiska vägvalets betydelse för det konkreta marknadsarbetet
 • Genomgång av fyra huvudkonsekvensområden
  – Målgrupp – Process – Budskap – Resurser
 • Slutsatser och förbättringsområden för den egna organisationen

Målgrupp:
Konferensen vänder sig till de personer inom företaget som ansvarar för den strategiska marknadsutvecklingen.

Kartläggning

Syfte
Att ge ledningen ett underlag om den faktiska situationen i företaget för att kunna fatta väl underbyggda strategiska beslut, som leder till framgång. Att få fram de behov och attityder som finns i företaget, för att bättre anpassa och utforma effektiv kompetensutveckling. Att involvera medarbetare och därmed skapa större delaktighet i företagets utveckling.

Områden för kartläggningen:
 • Strategi och organisation
 • Ledning
 • Marknad och kunder
 • Förändring, framtid och IT

Målgrupp:
Ledningsgrupp, chefer, nyckelpersoner och övriga medarbetare inom organisationen, beroende på kartläggningens inriktning.

Upplägg:
• Genomgång av aktuellt materia • Enkätstudie • Individuella personliga intervjuer. Både enkät och personliga intervjuer görs anonymt för ärliga och uppriktiga svar och därmed en rättvisande bild.